Localized Raw Image

LocalizedRawImage 允许您根据服务器的语言设置切换 Raw Image 的纹理。

财产

财产功能
LocalizationTextures[LocalizationTextures](https://docs.cluster.mu/creatorkit/zh-cn/world-components/localization-resource/)。
Target根据服务器的语言设置切换纹理的 RawImage 组件。附加到该组件所附加到的游戏对象的 RawImage 组件是自动设置的。

细节