Localized Raw Image

LocalizedRawImage 允許您根據服務器的語言設置切換 Raw Image 的紋理。

財產

財產功能
LocalizationTextures[LocalizationTextures](https://docs.cluster.mu/creatorkit/zh-tw/world-components/localization-resource/)。
Target根據服務器的語言設置切換紋理的 RawImage 組件。附加到該組件所附加到的遊戲對象的 RawImage 組件是自動設置的。

細節